Historia
<<powrót

 

Prezesi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bytomiu i Radzionkowie w latach 1983-2004r.

Patrząc wstecz, reasumując plusy i minusy działalności Oddziału Bytomskiego należy bezsprzecznie stwierdzić, że zasługi Zarządu Oddziału ZNP w Bytomiu i Radzionkowie w minionym 20-leciu są bardzo duże. Wykonywano ogromną i pożyteczną pracę nie tylko wynikającą ze statutu, ale organizacyjną, informacyjną, szkoleniową a przede wszystkim różnorakie działania na rzecz zwykłych członków służąc im pomocą finansową, prawną czy interwencyjną. Osiągnięcie te nie udałyby się gdyby sprawnie i z oddaniem nie działali w Zarządzie Oddziału ludzie. Bo trzeba przyznać, że wszystkie osiągnięcia zależały od zdecydowania i sprawności grupy najaktywniejszych związkowców. Do nich niezbicie należą kol. kol.: Janina Kucypera, Genowefa Lew, Roman Jopa, Sergiusz Karpiński, Anna Cholewińska. Pod ich przewodnictwem powstał a następnie działał na nowo odrodzony Oddział ZNP w Bytomiu. W 1982/3r. była to grupa inicjatywna, którą kierował i dawała zachęcające impulsy kol. Janina Kucypera, wieloletni prezes Oddziału do 1981r. Gdy tylko zaistniała możliwość prawna wspólnie z grupą zapaleńców zgłosiła w Sądzie Okręgowym wniosek w celu powstania samodzielnego Oddziału ZNP w Bytomiu. Doprowadziła do rejestracji Związku, opracowała statut i w marcu 1983r. na pierwszym zebraniu delegatów z terenu Bytomia przyczyniła się walnie do wyboru nowego Zarządu Oddziału. Sama nie kandydowała do władz, gdyż pełniła odpowiedzialną funkcję zastępcy inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania. Przez cały ten trudny czas wspomagała Zarząd i przekazywała swoje doświadczenia w sprawach związkowych.
W okresie chyba najtrudniejszym tj. w latach 1983-1986 kierowała Zarządem Oddziału jako prezes kol. Eugenia Lew. To jej przypadła w udziale ciężka praca zorganizowania nowych struktur w Oddziale, przyciągnięcia członków do Związku i na nowo rozpoczęcia zwykłej działalności oraz reprezentowania Oddziału na zewnątrz, w stosunku do władz oświatowych, politycznych, czy nawiązywania nowych kontaktów. Z rumowiska idei związkowych i dużych braków kadrowych tworzyła powoli budowlę. Nie szczędziła czasu i sił, a niejednokrotnie dla Związku poświęcając dobro własnej rodziny. Początkowo sama, osobiście wykonywała wiele prac biurowych i dokumentacji, zajmowała się księgowością, utrzymaniem i umeblowaniem siedziby Oddziału, sprawami socjalno-bytowymi, prawnymi itp. W tym czasie były to działania bardzo ważne i liczące się, ponieważ porządkowały sprawy związkowe w Oddziale. Rzec by można, był to czas "związkowego heroizmu". Udało jej się wyprowadzić Oddział na prostą, a wspomagana przez członków Zarządu uzyskała wiele osiągnięć dla Związku, jak również doznała wiele osobistej satysfakcji.

Wiele zasług dla Oddziału Bytomskiego, Okręgu katowickiego ZNP nauczycieli i pracowników oświaty nie będących nauczycielami położył kol. Roman Jopa. Od początku swego stażu w Związku odznaczał się dużym zaangażowaniem w pracy związkowej. Szczególnie aktywnie działał w czasie reaktywowania ZNP w latach 1982-1983. Już na pierwszej konferencji wyborczej w 1983r. został wybrany członkiem Zarządu Oddziału ZNP w Bytomiu i pełnił funkcję wiceprezesa. W następnych kadencjach jego działalność dla Związku wzmogła się. Pełnił liczne odpowiedzialne funkcje w latach 1986-1990 był Prezesem Zarządu Oddziału w Bytomiu i członkiem Zarządu Okręgu. Od 1990-1994r. pełnił funkcje wiceprezesa Oddziału i był członkiem Zarządu Okręgu a także członkiem Zarządu Głównego ZNP w Warszawie. W kadencji 1994-1998 ponownie był prezesem Oddziału, członkiem Zarządu Okręgu i członkiem Zarządu Głównego ZNP, gdzie pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Socjalnej i Ochrony Pracy. W tym także okresie z ramienia Oddziału był powołany do Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Bytomia, jako Lider Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu.

Od 1998r. do 2000r. pełnił ponownie funkcje Wiceprezesa Oddziału oraz Wiceprezesa Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Komisji Socjalnej Ochrony Pracy w Zarządzie Głównym ZNP. Następnie w lata 2000-2002 był tylko członkiem Zarządu Oddziału., Zarządu Okręgu Śląskiego i członkiem zarządu Głównego ZNP, ponieważ od 01.08.2000r. przyjął funkcję Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Mimo licznych prac w Urzędzie Miejskim kolega nie zapomina o Związku. Zawsze służy pomocą Zarządowi jak i indywidualnym członkom. W długoletniej działalności związkowej, pełniąc odpowiedzialne funkcje zasłużył się szczególnie w takich pracach jak: Opracowywanie wzorcowego regulaminu pracy dla pracowników szkół i placówek oświatowych w 1996r. Współpracował w opracowywaniu wzorcowego regulaminu pracy i wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, i dodatków do wynagrodzeń nauczycieli. Szczególnie zasłużył się dla nauczycieli i pracowników oświatowych nie będących nauczycielami, biorąc udział w negocjacjach dotyczących Układu Zbiorowego Pracy w latach 1998-1999, a jego zdecydowane stanowisko sprawiło, że nie dopuścił do likwidacji placówek oświatowych i przeciwstawił się zwolnieniu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Z ramienia Zarządu Głównego ZNP negocjował warunki płacowe z Ministrem Edukacji Nauki i Sportu, czego efektem były wdrażane podwyżki i regulacje płac. Opiniował nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty, starając się, aby wszystkie wnioski i uwagi zostały przyjęte. Redagował i publikował biuletyny związkowe. Brał udział w zawieraniu "Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Nie będących Nauczycielami zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto, Gmina Bytom" - 1999r.

Jak widać pracy odpowiedzialnej było bardzo dużo, a nauczyciele nie tylko bytomscy wiele zawdzięczają koledze zwłaszcza, gdy chodzi o płace.

Za tę mozolną pracę związkową i pedagogiczną został w 1998r. odznaczony Złotą Odznaką ZNP i kilkakrotnie nagrodami Kuratora, a w 2004 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Od kwietnia 2005 roku pełni funkcję Sekretarza Miasta Bytomia. Działając w strukturach ZNP kolega Roman Jopa sprawdził się i Zarząd Oddziału jest dumny z takiego związkowca.
Zarząd Oddziału ZNP w Bytomiu, szczególnie dumny jest z kolegi Sergiusza Karpińskiego. Właśnie w Bytomiu rozpoczął swoją karierę zawodową, związkową i polityczną. Do ZNP wstąpił w roku rozpoczęcia pracy zawodowej tj. w 1976r i nadal jest jego członkiem. Od początku wstąpienia do Związku wyróżniał się aktywnością. Aktywność ta uwidaczniała się wielkim zaangażowaniem w pracy związkowej, bo już jako młody nauczyciel został pod koniec lat 70-tych wiceprezesem w Zarządzie Oddziału a z chwilą reaktywowania na nowo Zarządu Oddziału ZNP w Bytomiu w 1983r.

Został członkiem Zarządu i od tej chwili wspierał swoją wiedzą i zmysłem organizatorskim Oddział. Jednocześnie został członkiem Zarządu Okręgu i tam również wykazał się znajomością pracy związkowej. W następnych kadencjach piastował odpowiedzialne funkcje w Zarządzie Oddziału, Zarządzie Okręgu i Zarządzie Głównym ZNP w Warszawie. Był prezesem i wiceprezesem Oddziału Bytomskiego, sekretarzem Zarządu Okręgu i członkiem Zarządu Głównego. Z wielkim oddaniem poświęcił się pracy związkowej reprezentując Oddział Bytomski i Okręg Katowicki ZNP.

Oddział Bytomski udzielił mu poparcia i rekomendacji do startowania z listy Unii Pracy na posła w wyborach do Sejmu w 1993r. Przy zdecydowanym poparciu środowiska nauczycielskiego otrzymał ten zaszczytny mandat posła na Sejm RP w kadencji 1993-1997r. W Sejmie odważnie i godnie reprezentował nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim mieszkańców Bytomia i województwa katowickiego. Z ramienia Zarządu Głównego ZNP brał aktywny udział w tworzeniu nowelizacji ustawy "Karta Nauczyciela".

Jako poseł był członkiem Komisji Edukacji Nauki i Postępu Technicznego oraz członkiem komisji Ustawodawczej. W następnych wyborach nie kandydował, powrócił do pracy związkowej. W 1998r. obdarzono go ponownie zaufaniem i z ramienia Związku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Śląskiego na lata 1998-2002. Jednocześnie aktywnie pełnił funkcje Prezesa Oddziału ZNP w Bytomiu, członka Zarządu Okręgu Śląskiego i członka Zarządu Głównego. Jesienią 2002r. w kolejnych wyborach samorządowych zostaje wybrany radnym Sejmiku Śląskiego a następnie Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego do Spraw Edukacji Kultury i Ochrony Zdrowia. Niestety, zgodnie z ustawą musiał zwolnić funkcję Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Bytomiu. Zarząd Oddziału uchwałą nadał kol. Sergiuszowi Karpińskiemu tytuł "Honorowego Prezesa Oddziału ZNP w Bytomiu i Radzionkowie". Zasługi kolegi są ogromne dla całego środowiska nauczycielskiego i oświaty województwa śląskiego, a szczególnie dla Oddziału Bytomskiego. Możemy się tylko szczycić, że z bytomskiego Oddziału ZNP kolega "zrobił" taką karierę i nie zapomniał o kolegach związkowcach i Bytomiu. Za szczególne zasługi w pracy zawodowej i związkowej otrzymał kilkakrotnie nagrody Kuratora Oświaty, za działalność związkową Złotą Odznakę ZNP. W 2002r. uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej, za wyróżniające działania na rzecz polskiej oświaty, polskich nauczycieli i ruchu związkowego w Bytomiu, województwie śląskim i Kraju.

Jego działania na polu oświaty i związkowym są rozliczne. I tak:
- Brał udział w rozwiązywaniu wielu konfliktów społecznych poprzez mediacje w placówkach oświatowych.
- Prowadził szkolenia z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.
- Jest autorem wielu poradników z zakresu: "Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych", " Awans zawodowy dla nauczyciela stażysty", "Poradnik Dyrektora", "Ustawa czyszcząca cz. I i II", " System oświaty", "Karta Nauczyciela", " Nowelizacja Kodeksu Pracy" i inne.

Prace te publikował w biuletynach związkowych:
- Opracował projekty regulaminów pracy, wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatków o wynagrodzeń nauczycieli
- Redagował opinie do Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o związkach zawodowych,
- Brał udział w zawarciu "Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Nie będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto-Gmina Bytom" - lipiec 1999r.
- Organizował konferencje i szkolenia, na których doskonalili swój warsztat pracy nauczyciele, szerząc edukację prawną wśród nauczycieli.
- Współpracował z Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem pracy. Jako członek Powiatowej Rady Zatrudnienia prowadził działalność na rzecz pracowników oświaty i ich rodzin.
- Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołów Zarządu Głównego ZNP przygotowujących opinie i stanowiska w sprawach oświaty i prawa oświatowego i inne.

O koledze Sergiuszu Karpińskim z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że swoją działalnością w Związku, konstruktywnymi poradami, postawą związkowca - nauczyciela, zaskarbił sobie wdzięczność zwykłych członków ZNP, nauczycieli i mieszkańców Bytomia.

W ciągu 20-lecia odrodzonego Związku, dobrym duchem, działającym u boku Prezesów Oddziału Bytomskiego była kol. Anna Cholewińska. Była zawsze, a od 2002r. pełni funkcję Prezesa Oddziału ZNP Bytomiu. Do ZNP należy od 1977r. z chwilą rozpoczęcia pracy zawodowej. W pracę związkową zaangażowana była od początku swego wstąpienia. Działała w różnych komisjach, była też wiceprezesem i prezesem Ogniska w swojej szkole.

Jej postawa i zaangażowanie szczególnie uwidoczniło się z chwilą tworzenia się nowego odrodzonego Oddziału ZNP w Bytomiu w 1983r. weszła w skład Zarządu Oddziału w pierwszej kadencji w 1983-1986 i intensywnie i wzorcowo działała w komisji mieszkaniowej i walnie przyczyniła się do pozyskiwania mieszkań dla nauczycieli w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta w Bytomiu. Przez wiele lat działała także w komisji do spraw socjalno-bytowych przy Zarządzie, pomagała tym najbiedniejszym i opuszczonym związkowcom. W następnych kadencjach systematycznie od 1986r. do 2002r. była członkiem Zarządu Oddziału i pełniła funkcję wiceprezesa. Właśnie to ona wiele wysiłku wkładała w codzienne działania Zarządu dotyczące żywotnych spraw członków.

Corocznie była współorganizatorem i organizatorem spotkań nauczycieli jubilatów z 25-letnim stażem pracy zawodowej i TON-u. Poprzez organizowanie wycieczek krajowych, rajdów oraz spartakiad dla nauczycieli propagowała idee zdrowego i ekologicznego życia nauczycieli i ich rodzin.

Współuczestniczyła w modernizacji i komputeryzacji siedziby Zarządu Oddziału ZNP w Bytomiu i Radzionkowie. Przez wiele lat przyczyniła się do organizowania cyklicznych wyjazdów nauczycieli i ich rodzin i pracowników nie będących nauczycielami, do Krakowa na spektakle teatralne i zwiedzanie zabytków kultury narodowej. Organizowała też różne spotkania okolicznościowe związkowców i udzielała potrzebnych rad, i pomocy prawnej członkom ZNP. Działając w komisji socjalno-bytowej pomagała w uzyskani pomocy materialnej członkom Związku, zwłaszcza emerytom i rencistom. Od jesieni 2002r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Bytomiu i Radzionkowie i na bieżąco prowadzi szkolenia nauczycieli z zakresu stopni awansu zawodowego i nowelizacji Karty Nauczyciela.

Uczestniczy w spotkaniach i naradach związanych z oświatą bytomską, współpracuje z władzami Miasta Bytomia i Radzionkowa i Województwa Śląskiego.

Od 2004r. jest także ławnikiem w Sądzie Pracy w Bytomiu, co wskazuje na wielkie zaufanie społeczeństwa bytomskiego, którym ją obdarowano.

Działania społeczne i związkowe koleżanki w 20-leciu Oddziału Bytomskiego były znaczne, mimo że Jej skromna osoba była przeważnie w cieniu. Nie działała na pokaz, działała dla nauczycieli, związkowców, dlatego winniśmy Jej wdzięczność i szacunek.

 

Prezesi Oddziału ZNP w Bytomiu i Radzionkowie w latach 1945-2005

Opracowała
Irena Anczarska-Smandek

<<powrót strona główna do góry